April 14, 2021

به افتخار فراغت شاگردان صنوف دوازدهم در ولایات لوگر و کنر گردهمایی صورت گرفت/تصویری

گردهمایی مهمی بمناسبت فراغت شاگردان صنوف دوازدهم در لیسۀ عالی علی خان خیل مربوط ولسوالی خروار ولایت لوگر و لیسه عالی اغذباغ مربوط ولسوالی اسمار ولایت کنر برگزار گردید.

در کنار آن در مکتب متوسطه نوی دیهوز ولسوالی وته پور ولایت کنر نیز یک گردهمایی صورت گرفت.

نشست ها و گردهمایی مذکور با کوشش و سرپرستی مسئولین کمیسیون تعلیم و تربیه امارت اسلامی برگزار گردیده بود که با مراسم خاصی انجام شد.

در نشست های فوق الذکر علاوه بر مسئولین کمیسیون معارف امارت اسلامی، تعداد زیادی علماء کرام، بزرگان قومی، مردم عام ملکی و شاگردان مکاتب شرکت کرده بودند که بعضی از علماء و بزرگان در بیانیه های خود بر موضوعات فکرسازی، مبارزه علیه تمدن و دیموکراسی غرب و موضوعات مربوطه خطابیه های مهمی ایراد کردند.

همچنین به شرکت کنندگان این گردهمایی ها در مبارزه علیه تجاوز فکری و تعلیمی دشمن اشغالگر و شکست آنها در همۀ میادین توصیه شد.

در پایان شاگردان نخست فارغ التحصیل صنوف دوازدهم اعلام گردید و به شاگردان با استعداد تقدیرنامه هایی تقدیم شد.

گردهمایی مهمی بمناسبت فراغت شاگردان صنوف دوازدهم در لیسۀ عالی علی خان خیل مربوط ولسوالی خروار ولایت لوگر و لیسه عالی اغذباغ مربوط ولسوالی اسمار ولایت کنر برگزار گردید.

در کنار آن در مکتب متوسطه نوی دیهوز ولسوالی وته پور ولایت کنر نیز یک گردهمایی صورت گرفت.

نشست ها و گردهمایی مذکور با کوشش و سرپرستی مسئولین کمیسیون تعلیم و تربیه امارت اسلامی برگزار گردیده بود که با مراسم خاصی انجام شد.

در نشست های فوق الذکر علاوه بر مسئولین کمیسیون معارف امارت اسلامی، تعداد زیادی علماء کرام، بزرگان قومی، مردم عام ملکی و شاگردان مکاتب شرکت کرده بودند که بعضی از علماء و بزرگان در بیانیه های خود بر موضوعات فکرسازی، مبارزه علیه تمدن و دیموکراسی غرب و موضوعات مربوطه خطابیه های مهمی ایراد کردند.

همچنین به شرکت کنندگان این گردهمایی ها در مبارزه علیه تجاوز فکری و تعلیمی دشمن اشغالگر و شکست آنها در همۀ میادین توصیه شد.

در پایان شاگردان نخست فارغ التحصیل صنوف دوازدهم اعلام گردید و به شاگردان با استعداد تقدیرنامه هایی تقدیم شد.

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter