April 14, 2021

قندهار : مجاهد نفوذی 4 تن از اجیران را بشمول قومندان شان در خاکریز بقتل رسانده است

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ باخلیل ولسوالی خاکریز، یک تن مجاهد نفوذی امارت اسلامی در پوستۀ دشمن ( پوستۀ غوندی ) با استفاده از فرصت، اجیران را مورد حمله قرار داده است.
در این عملیات شجاعت مندانه، 4 تن از اجیران بمشول قومندان پوسته ( اسد ) جابجا کشته شده اند.
مجاهد قهرمان پس از این عملیات بهمراه یک میل پیکا و 3 میل کلاشنکوف بسلامت به مراکز مجاهدین بازگشته است.
قابل یاد آوری است که دیشب حوالی ساعت 10 بجه، دو تن مجاهد نفوذی امارت اسلامی در پوستۀ دشمن در ولسوالی پنجوایی این ولسوالی نیز 2 عسکر اجیر را بقتل رسانده و با چند میل سلاح نزد مجاهدین بازگشته اند.
2020/1/11

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ باخلیل ولسوالی خاکریز، یک تن مجاهد نفوذی امارت اسلامی در پوستۀ دشمن ( پوستۀ غوندی ) با استفاده از فرصت، اجیران را مورد حمله قرار داده است.
در این عملیات شجاعت مندانه، 4 تن از اجیران بمشول قومندان پوسته ( اسد ) جابجا کشته شده اند.
مجاهد قهرمان پس از این عملیات بهمراه یک میل پیکا و 3 میل کلاشنکوف بسلامت به مراکز مجاهدین بازگشته است.
قابل یاد آوری است که دیشب حوالی ساعت 10 بجه، دو تن مجاهد نفوذی امارت اسلامی در پوستۀ دشمن در ولسوالی پنجوایی این ولسوالی نیز 2 عسکر اجیر را بقتل رسانده و با چند میل سلاح نزد مجاهدین بازگشته اند.
2020/1/11

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter