April 14, 2021

تبصره هفته:

زمستان در کشور عزیز ما افغانستان با بارش و برفباری های شدید آغاز شده است. برفباری ها از یک سو بشارت سال آتی خوبی با خود بهمراه دارد و در دل های هموطنان امید آبادی و مسرت پدیدار شده است. از سوی دیگر یک سلسله مشکلاتی را نیز بوجود آورده است .

همزمان با شروع فصل سرما و برف باری ها، هموطنان ناتوان و فقیر ما که سرپناه مناسب ندارند، با مشکلات زیادی مواجه می شوند. هم اکنون بسیاری از هموطنان ما در کشور به سبب مشکلات امنیتی و اقتصادی از مناطق خود بیجا شده اند. عده یی دیگر بخاطر کمبود آب و آفات طبیعی بی خانمان شده اند. این خانواده های بیجا شده، سرپناه ندارند که آنان را از سرما و برف زمستان نگه دارد.

از جانب دیگر بلند رفتن قیمت مواد سوخت و فقر عمومی سبب شده است که بیشتر مردم در شهرها نتوانند مایحتاج ضروری زمستان را تهیه کنند. مقامات مزدور و حاکمان مفسد همانند دیگر بخش های اقتصادی، بازار نفت، گازو زغال را نیز در کنترول دارند. این مواد را به قیمت پایین از بیرون وارد می کنند و بعد از آن با استفاده نادرست از محتاجی هموطنان ناتوان، آن را به قیمت بسیار بلند می فروشند که بیشتر هموطنان ما توان خرید آن را ندارند.

از یکسو سرمای زمستان و از سوی دیگر مظالم مقامات بی رحم، فاسد و احتکار کننده سبب شده است که مشکلات و پرابلم های هموطنان به یک حالت بحرانی تبدیل شود. رسانه ها و مطبوعات که در کنترول مقامات حاکم است، بجای انعکاس این نابسامی موجود، تنها اظهارات دروغین مقامات را نشر می کنند و به لاپ و پوف های هوایی آنها انعکاس می دهند.

این وضعیت ایجاب می کند که باید مردمی که توان مالی دارند به مشکلات این هموطنان ناتوان و مستضعف توجه کنند. در دین مبارک اسلام ما، کمک کردن، صدقه دادن و حل مشکلات مردم محتاج از بهترین اعمال دانسته شده است. مسلمان برادر مسلمان دانسته شده که باید به درد آن دردمند شود. این روزها که کدام حالت بر هموطنان فقیر و بدون سرپناه ما می گذرد، باید همۀ برادران مسلمان آن حالت را به تن و روح حس کنند، به کمک و همکاری آنان بشتابند و مطابق توان خود با آنها کمک کنند.

امارت اسلامی افغانستان که حل و برداشتن مشکلات و دردهای ملت مؤمن را از وظایف دینی و وجدانی خود می داند، از مجاهدین و ملت عام خود می خواهد که در فصل زمستان این خانواده های مستضعف و فقیر را فراموش نکنند. از حال و وضعیت آنان خبر بگیرند، مواد و وسایل ضرورت را برایشان کمک کنند. در معالجۀ مریضان آنان، همکاری نمایند تا از یکسو مکلفیت دینی خود را اداء کرده باشند و از سوی دیگر اجر عظیم بدست آورند.

هموطنان ما نیز به امید کمک های ادارات برای نام و مقامات ظالم و بی رحم ننشینند. زیرا اینها میلیون ها دالر بنام ملت افغان وارد کرده اند، اما همۀ آن را بر عیش و نوش و معاشات مصرف می کنند. این بشردوستان برای نام تنها اجیران همفکرشان را مستحق کمک می دانند و دیگر درد ملت بیچاره را هیچ احساس نمی کنند.

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter

Follow me on Twitter